ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ


             

PÀæ. ¸ÀA.

C¢üPÁjAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ

¥ÀzÀ£ÁªÀÄ

1.      

qÁ. ºÉZï. ºÉÆ£ÉßÃUËqÀ

ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, PɸÉÖ¥ïì

2.    

²æà fvÉÃAzÀæ ¹AUï

¸À®ºÉUÁgÀgÀÄ, PɸÉÖ¥ïì

3.    

²æà r. JªÀiï. ²ªÀPÀĪÀiÁgï

£ÉÆÃqÀ¯ï C¢üPÁj, PɸÉÖ¥ïì

4.    

²æà µÀtÄäPÀ¥Àà ªÀÄÄvÀÛV

ªÉÊeÁÕ¤PÁ¢üPÁj, ವಿತಂದಾಸ​

5.    

²æà J. J¯ï. ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgï

ªÉÊeÁÕ¤PÁ¢üPÁj, ವಿತಂದಾಸ​

6.    

qÁ. Dgï. n. ªÉAPÀmÉñï

»jAiÀÄ ªÉÊeÁÕ¤PÁ¢üPÁj, PɸÉÖ¥ïì

7.     

²æêÀÄw ZÉÃvÀ£Á J¸ï.

»jAiÀÄ ªÉÊeÁÕ¤PÁ¢üPÁj, PɸÉÖ¥ïì

8.    

qÁ. JªÀiï. J¸ï. gÀ« PÀĪÀiÁgï

ªÉÊeÁÕ¤PÁ¢üPÁj, PɸÉÖ¥ïì

9.    

qÁ. ºÉZï. f. gÉÆûvï PÀĪÀiÁgï  

ªÉÊeÁÕ¤PÁ¢üPÁj, PɸÉÖ¥ïì

10.   

²æà ¸ÀvÀåPÀĪÀiÁgï ±ÀªÀÄð

ªÉÊeÁÕ¤PÁ¢üPÁj, PɸÉÖ¥ïì

11.     

²æà J¸ï. «±Àé QÃwð

ªÉÊeÁÕ¤PÁ¢üPÁj, PɸÉÖ¥ïì

12.   

²æêÀÄw ¸ËªÀÄå ªÉÊzÀå

C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ, PɸÉÖ¥ïì

13.   

²æêÀÄw ¸À«vÁ J£ï. ¥Ánïï

C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ, PɸÉÖ¥ïì

14.   

²æêÀÄw C¤vÁ £ÁgÁAiÀÄt

¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀPÀgÀÄ, PɸÉÖ¥ïì

15.   

²æêÀÄw Dgï. ¸ÀĤÃvÁ

AiÉÆÃd£Á ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ, ವಿತಂದಾಸ​

16.   

²æà ¹. ¸Áé«Ä

DqÀ½vÁ¢üPÁj, PɸÉÖ¥ïì

17.   

²æà PÉ. ¦. £ÀAdÄAqÀ¸Áé«Ä

¸ÀºÁAiÀÄPÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj, PɸÉÖ¥ïì

18.   

PÀÄ. J¸ï. ¥À«vÀæ zÉë

¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¯ÉPÀÌ C¢üÃPÀëPÀ, PɸÉÖ¥ïì

19.   

PÀÄ. Dgï. ¸ÀAzsÁå

¯ÉQÌUÀ, PɸÉÖ¥ïì

20.                

PÀÄ. JªÀiï. ¸ÀÄ«ÄvÁæ

¯ÉQÌUÀ, PɸÉÖ¥ïì

21.   

²æà n. ªÀÄ£ÀIJæäªÁ¸À

¯ÉQÌUÀ, PɸÉÖ¥ïì

22.                

²æêÀÄw J. ZÀAzÀæPÀ¯Á

¯ÉQÌUÀ, ವಿತಂದಾಸ​

23.                

PÀÄ. eÉ. gÀQëvÁ

¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¯ÉQÌUÀ, PɸÉÖ¥ïì

24.                

²æêÀÄw J¸ï. gÉÃtÄPÁ ¸É°é

D¥ÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ, «vÀA E¯ÁSÉ

25.                

²æà PÉ. ¹. PÀȵÀÚ

D¥ÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ, «vÀA E¯ÁSÉ

26.                

²æêÀÄw ¦. ¢ªÁå VjzsÀgÀ

D¥ÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ, «vÀA E¯ÁSÉ

27. 

²æêÀÄw J¸ï. J£ï. gÀªÀÄå

D¥ÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ, «vÀA E¯ÁSÉ

28.                

²æà ¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgï Dgï.

ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ D¥ÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ, PɸÉÖ¥ïì

29.                

PÀÄ. «. ¦. GªÀiÁ ªÀĺÉñÀéj

²ÃWÀæ°¦UÁgÀgÀÄ , PɸÉÖ¥ïì

30.                

PÀÄ. JªÀiï. ¤¸ÀUÁð

²ÃWÀæ°¦UÁgÀgÀÄ , PɸÉÖ¥ïì

31.   

PÀÄ. PÉ. JªÀiï. ¸Áéw

²ÃWÀæ°¦UÁgÀgÀÄ, «vÀA E¯ÁSÉ

32.                

PÀÄ. ±ÀÈw f. Dgï.

qÉmÁ JAnæ D¥ÀgÉÃlgï, «vÀA E¯ÁSÉ

33.                

²æà JªÀiï. ©. ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgï

PÀbÉÃj ¸ÀºÁAiÀÄPÀ, PɸÉÖ¥ïì

34.                

²æà «. «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï

PÀbÉÃj ¸ÀºÁAiÀÄPÀ, «vÀA E¯ÁSÉ

35.                

²æà n. ªÉAPÀmÉñï

PÀbÉÃj ¸ÀºÁAiÀÄPÀ, ವಿತಂದಾಸ​

36.     

²æà gÁdÄ

ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ, PɸÉÖ¥ïì

37. 

²æà ²ªÀ¥Àà ²ªÀ£ÀV

ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ,  «vÀA E¯ÁSÉ

38.                

²æà PÉ. J¸ï. gÁdtÚ

ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ, «vÀAzÁ¸À

39.                

²æà PÉ. J£ï. ¯ÉÆÃPɱï

CmÉAqÀgï, PɸÉÖ¥ïì

40.                

²æà wªÉÄäñÀ   

CmÉAqÀgï, PɸÉÖ¥ïì

41.   

²æà ¹. J£ï. ªÀĺÉñï

CmÉAqÀgï, PɸÉÖ¥ïì

42.                

²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ

CmÉAqÀgï, PɸÉÖ¥ïì

43.                

²æà J¸ï. PÀȵÉÚÃUËqÀ

CmÉAqÀgï, «vÀA E¯ÁSÉ

44.                

²æà J£ï. ±À²zsÀgÀ

CmÉAqÀgï, «vÀAzÁ¸À

​​