ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ


             

PÀæ. ¸ÀA.

ºÉ¸ÀgÀÄ

ºÀÄzÉÝAiÀÄ ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ

ªÀÄvÀÄÛ «¨sÁUÀ

1.      

qÁ. ºÉZï. ºÉÆ£ÉßÃUËqÀ

«±ÉõÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (vÁAwæPÀ), ªÀiÁvÀA, eÉÊvÀA ºÁUÀÆ «vÀAE/ ¥ÀzÀ¤«ÄvÀÛ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, PɸÉÖ¥ïì

2.    

²æà fvÉÃAzÀæ ¹AUï    

(¤ªÀÈvÀÛ PÉ.J.J¸ï.)

¸À®ºÉUÁgÀgÀÄ, ªÀiÁvÀA, eÉÊvÀA

ºÁUÀÆ «vÀA E¯ÁSÉ ªÀÄvÀÄÛ PɸÉÖ¥ïì

3.    

²æà r.JA. ²ªÀPÀĪÀiÁgï

(¤ªÀÈvÀÛ PÉ.J.J¸ï.)

£ÉÆÃqÀ¯ï C¢üPÁj, PɸÉÖ¥ïì

4.    

²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå J¸ï.

(¤ªÀÈvÀÛ PÁAiÀÄð¥Á®PÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ)

¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀPÀgÀÄ, PɸÉÖ¥ïì

5.    

qÁ. ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ J.J¯ï.

(¤ªÀÈvÀÛ G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ)

ªÉÊeÁÕ¤PÁ¢üPÁj, «vÀAzÁ¸À

6.    

²æà µÀtÄäR¥Àà PÉ ªÀÄÄvÀÛV

(¤ªÀÈvÀÛ ¥ÉÆæ¥sɸÀgï)

ªÉÊeÁÕ¤PÁ¢üPÁj, «vÀAzÁ¸À

7.     

qÁ. ªÉAPÀmÉñÀ Dgï.n.

»jAiÀÄ ªÉÊeÁÕ¤PÁ¢üPÁj, PɸÉÖ¥ïì

8.    

²æêÀÄw ZÉÃvÀ£À J¸ï.

»jAiÀÄ ªÉÊeÁÕ¤PÁ¢üPÁj, PɸÉÖ¥ïì

9.    

qÁ. gÀ«PÀĪÀiÁgï JA.J¸ï.

ªÉÊeÁÕ¤PÁ¢üPÁj, PɸÉÖ¥ïì

10.   

²æà ¸ÀvÀåPÀĪÀiÁgï ¦.JA. ±ÀªÀÄð

ªÉÊeÁÕ¤PÁ¢üPÁj, PɸÉÖ¥ïì

11.     

qÁ. gÉÆûvï PÀĪÀiÁgï ºÉZï.f.

ªÉÊeÁÕ¤PÁ¢üPÁj, PɸÉÖ¥ïì

12.   

²æêÀÄw ¸ËªÀÄå ªÉÊzÀå

EAf¤AiÀÄgï, PɸÉÖ¥ïì

13.   

²æêÀÄw ¸À«vÁ J£ï ¥Ánïï

EAf¤AiÀÄgï, PɸÉÖ¥ïì

14.   

²æà «±ÀéQÃwð J¸ï.

ªÉÊeÁÕ¤PÁ¢üPÁj, PɸÉÖ¥ïì

15.   

²æêÀÄw C¤vÁ £ÁgÁAiÀÄt

¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀPÀgÀÄ, PɸÉÖ¥ïì

16.   

²æêÀÄw ¸ÀĤÃvÀ Dgï.

AiÉÆÃd£Á ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ, «vÀAzÁ¸À

17.   

²æà ¸Áé«Ä ¹.

DqÀ½vÁ¢üPÁj, PɸÉÖ¥ïì

18.   

²æà £ÀAdÄAqÀ¸Áé«Ä PÉ.¦.

¸ÀºÁAiÀÄPÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj, PɸÉÖ¥ïì

19.   

PÀÄ. ¥À«vÀæ zÉë J¸ï.

¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¯ÉPÀÌ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, PɸÉÖ¥ïì

   20.                

PÀÄ. ¸ÀAzsÁå Dgï.

¯ÉQÌUÀgÀÄ, PɸÉÖ¥ïì

21.   

PÀÄ. ¸ÀÄ«ÄvÁæ JA.

¯ÉQÌUÀgÀÄ, PɸÉÖ¥ïì

   22.                

²æà ªÀÄ£ÀIJæäªÁ¸ï n.

¯ÉQÌUÀgÀÄ, PɸÉÖ¥ïì

   23.                

PÀÄ. gÀQëvÁ eÉ.

¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¯ÉQÌUÀgÀÄ, PɸÉÖ¥ïì

   24.                

²æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á J.

¯ÉPÀÌ UÀĪÀiÁ¸ÉÛ, «vÀAzÁ¸À

   25.                

²æêÀÄw gÉÃtÄPÀ ¸Éðé

D¥ÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄQ, «vÀA E¯ÁSÉ

   26.                

²æêÀÄw ¢ªÀå VjzsÀgï 

D¥ÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄQ, «vÀA E¯ÁSÉ

27. 

²æà PÀȵÀÚ PÉ.¹.

D¥ÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ, «vÀA E¯ÁSÉ

   28.                

²æêÀÄw gÀªÀÄå J¸ï.J¯ï.

D¥ÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄQ, «vÀAzÁ¸À

   29.                

PÀÄ. GªÀiÁ ªÀĺÉñÀéj «.¦.

²ÃWÀæ°¦UÁwð, PɸÉÖ¥ïì

   30.                

PÀÄ. ¤¸ÀUÀð JA.

²ÃWÀæ°¦UÁwð, PɸÉÖ¥ïì

​31.   

PÀÄ. ¸Áéw PÉ.JA.

²ÃWÀæ°¦UÁwð, «vÀA E¯ÁSÉ

   32.                

²æà ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgï JA. ©.

PÀbÉÃj ¸ÀºÁAiÀÄPÀ, PɸÉÖ¥ïì

   33.                

²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï «.

PÀbÉÃj ¸ÀºÁAiÀÄPÀ, «vÀA E¯ÁSÉ

   34.                

²æà ªÉAPÀmÉñï n.

PÀbÉÃj ¸ÀºÁAiÀÄPÀ, «vÀAzÁ¸À

   35.                

²æà ¯ÉÆÃPÉñï PÉ.J£ï.

CmÉAqÀgï, PɸÉÖ¥ïì

   36.                

²æà wªÉÄäñÀ

CmÉAqÀgï, PɸÉÖ¥ïì

37.  

²æà ªÀĺÉÃ±ï ¹.J£ï.

CmÉAqÀgï, PɸÉÖ¥ïì

   38.                

²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ

CmÉAqÀgï, PɸÉÖ¥ïì

   39.                

²æà PÀȵÉÚÃUËqÀ J¸ï.

CmÉAqÀgï, «vÀA E¯ÁSÉ

   40.                

²æà ±À²zsÀgï J£ï.

CmÉAqÀgï, «vÀAzÁ¸À

41.   

²æà gÁdÄ

ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ, PɸÉÖ¥ïì

   42.                

²æà ²ªÀ¥Àà ²ªÀtV

ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ, «vÀA E¯ÁSÉ

   43.                

²æà gÁdtÚ PÉ.J¸ï.

ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ, «vÀAzÁ¸À​